محمودرضا اسفندیار
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

دانشیار

همکار گروه شبه قاره و شاخه شرق آسیا

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

m.esfandiyar@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حمزه فنصوری
تصوف