محمدمنصور هاشمی
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه کلام و فرق

مسئول شاخه اصطلاحات و مفاهیم کلامی

گروه

کلام و فرق

پست الکترونیکی

m.m.hashemi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجسم اعمال
تحریف
جهمیه
خدا (۲)
حالت ابوالقاسم
ثابتات ازلی
ثعالبه
تکامل یا تطور انواع
تکلیف
التمهید