محمدرضا ناجی
سال تولد

1342

سمت ها

عضو هیأت علمی

دانشیار

مدیر گروه تاریخ اسلام

مسئول شاخه تاریخ اسلام از ظهور اسلام تا پایان دوره اول اموی

گروه

تاریخ اسلام

پست الکترونیکی

m.r.naji@rch.ac.ir