محمدجواد انواری
سال تولد

1348

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه زیدیه، شیخیه، بابیت و بهائیت، غلات، خوارج، نصیریه،دروزیه

گروه

کلام و فرق

پست الکترونیکی

m.anvari@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خواطر
دیصانیه