محمد عباسی
سال تولد

1363

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه دکن

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

m.abbasi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجسم اعمال
خیرپور
دخویه میخائیل یان
تفسیر
رایچور
رؤیت