محمد مالکی
سال تولد

1356

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه کشورهای عرب زبان و خاورمیانه عربی

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

m.maleki@rch.ac.ir