محمد محمودپور
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ایران شمالی

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

m.mahmoudpour@rch.ac.ir