محسن معینی
سال تولد

1348

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه قرآن و حدیث

مسئول شاخه قاریان و مفسران

گروه

قرآن و حدیث

پست الکترونیکی

m.moini@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
برسی رضی الدین حافظ رجب بن محمد
تاریخ نیشابور (یا تاریخ النیسابوریین ؛ تلفظ عربی : تاریخ نیسابور)
تبان محمدبن عبدالملک
تبریزی ملا رجب علی
تجیبی قاسم بن یوسف
تحمید
تدوین حدیث
جوشن کبیر
حمیدی محمد بن فتوح بن عبدالله میورقی ازدی اندلسی
حنانه