لیلا خان احمدی
سال تولد

1356

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

سرپرست گروه مطالعات غرب جهان اسلام

مسئول شاخه تاریخ اندلس و شمال افریقا

گروه

مطالعات غرب جهان اسلام

پست الکترونیکی

l.ahmadi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خراسانیان (بنی خراسان)
خطیب عمری
خلیل بن قلاوون
خوشقدم الملک الظاهر
داویه
حسن بن قاسم بن محمد
رازی
روذراوری ، ابو شجاع محمد بن حسین