قنبرعلی رودگر
سال تولد

1344

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه جغرافیا و سرپرست گروه آسیای صغیر و بالکان

مسئول شاخه علم جغرافیا

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

q.rudgar@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بربط
برج
برهان الدین رازی هروی (یا برهان الدین عطاءالله )
بقال
بقال
تاج (۲)
تاج محل
تاجنامه
خانم (خانیم/ خانوم)
خطبه