قنبرعلی رودگر
سال تولد

1344

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه جغرافیا و سرپرست گروه آسیای صغیر و بالکان

مسئول شاخه علم جغرافیا

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

q.rudgar@rch.ac.ir