فهیمه  علی بیگی
سال تولد

1345

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تاریخ ایران از قاجار تا انقلاب مشروطه

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

f.alibeigi@rch.ac.ir