فرزاد مروجی
سال تولد

1364

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ادبیات عرفانی

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

f.moraveji@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
روضات الجنان و جنات الجنان
رویا