فائزه رحمان
سال تولد

1363

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه شرق آسیا

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

f.rahman@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رجانگها
رمبائو
رهمی