علیرضا مقدم
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

سرپرست گروه آسیای صغیر و بالکان

گروه

آسیای صغیر و بالکان

پست الکترونیکی

a.moghadam@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
داعی احمدبن ابراهیم
ددو ← دیدو
ذاتی سلیمان
روشنی