علیرضا مقدم
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تصوف آسیای صغیر

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

a.moghadam@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
داعی احمدبن ابراهیم
ددو ← دیدو
ذاتی سلیمان