علی  جلیلی
سال تولد

1356

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تشکیلات واصطلاحات نظامی وانتظامی

گروه

تاریخ اجتماعی

پست الکترونیکی

a.jalily@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خازر
دحلان شهاب الدین ابوالعباس سیداحمدبن زینی
دخواریه مدرسه
جبریان
توسعه
ذات الصواری (یا ذوالصواری)
دورباش
رقاص
رکابدار
رئیس الکتاب