علی  کیانی
سال تولد

1366

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ادبیات فارسی سبک هندی و شبه قاره

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

a.kiani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
داوری شیرازی میرزامحمد