عظیم  طهماسبی
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ادبیات عربی دوره معاصرازقرن13تا به امروز

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

a.tahmasbi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خلیلی جعفر
خنساء
دجیل ← بهمنشیر
دریای شاهی ← ارومیه دریاچه
رصافی،معروف