عسکر  بهرامی
سال تولد

1346

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه مسئول شاخه زبانها

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

a.bahrami@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام