عباس  احمدوند
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه خاورمیانه عربی

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.ahmadvand@rch.ac.ir