شهناز رازپوش
سال تولد

1333

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه تاریخ ایران از صفویان تا قاجار

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

sh.razpoush@rch.ac.ir