شهناز رازپوش
سال تولد

1333

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه تاریخ ایران از صفویان تا قاجار

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

sh.razpoush@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بالاحصار(۱)
باوندیان
بجکم ابوالحسین
بدیع الزمان تیموری
بکتوزون
بکتغدی / بکتقدی (بک + تغدی = بیگ زاده بزرگ زاده )
بکتوزون
تارابی محمود
تاریخ / تاریخ نگاری .