سید محمد عمادی حائری
سال تولد

1359

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه مفاهیم قرآنی حدیثی

گروه

قرآن و حدیث

پژوهشکده علوم انسانی

پست الکترونیکی

m.emadi@rch.ac.ir

1390ـ ... ش: دکترای فلسفه ـ دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب (قم، ایران)

1383ـ1386 ش: كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهيد بهشتی (تهران، ایران)؛ پایان‌نامه: قرآن فارسی کهن: تاریخ، تحریرها، تحلیل. (منتشرشده؛ موضوع تخصصی: مطالعات ترجمه، زبان‌شناسی و معنی‌شناسی تاریخی، متن‌شناسی و نظریه‌های تصحیح متن)

1378ـ1381 ش: كارشناسی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهيد بهشتی (تهران، ایران)

 

1. مقاله‌ها و رساله‌ها)

1. 1. تألیف)

1.       «روش‌شناسی تحلیل متن ـ 4: تحلیل تاریخی ـ تحلیل پدیدارشناختی»، گزارش میراث، ش پياپی 56 و 57، فروردین ـ تیر 1392 ش؛ صص 11ـ14.

2.       «روش‌شناسی تحلیل متن ـ 3: تصویر و تفسیر»، گزارش میراث، ش پياپی 54 و 55، آذر ـ اسفند 1391 ش؛ صص 60ـ66.

3.       «روش‌شناسی تحلیل متن ـ 2: بازیابی متون ـ بازسازی متون»، گزارش میراث، ش پياپی 52 و 53، مرداد ـ آبان 1391 ش؛ صص 32ـ34.

4.       «یافته‌‌های دیگری دربارۀ ابونصر حدادی و برگی از مصحفی دیگر به خامۀ عثمان ورّاق»، ترجمان وحی، س 16، ش 2، پياپی 32، پاییز و زمستان 1391 ش؛ صص 116ـ129.

5.       «نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی دربارۀ سنت تعلیم و تعلّم اثر»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 10، ش 1، پياپی 50، بهار ـ تابستان 1391 ش؛ صص 179ـ234.

6.       «یک ایده در امتداد دو اعتقاد: خواجه نصیرالدین طوسی و آموزۀ رجعت»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 8، ش 2، پياپی 47، پاییز ـ زمستان 1389 ش؛ صص 171ـ184.

7.       کهن­ترین نسخۀ مترجَم قرآن: تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی­شناسی هنر قدسی، آینۀ میراث، ضمیمۀ ش 19، 1389 ش؛ 88 ص.

8.       «دستنویسی اصیل از تاج‌التراجم»، گزارش میراث، ش پياپی 40، مرداد‌ و شهریور 1389 ش؛ صص 23ـ 25.

9.       «دو تحریر از یک متن، دو نگاه به یک واقعه: مقتل حسین(ع) در تاریخ بلعمی»، گزارش میراث، ش پياپی 37، بهمن و اسفند 1388 ش؛ صص 14ـ 20.

10.   «یگانه متن فارسی از مؤیدالدین شیرازی: اثبات اصالت متن و نکته­هایی در تحلیل آن»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 7، ش 2، پياپی 45، پاییز ـ زمستان 1388 ش؛ صص 219ـ 231.

11.   «دو ترجمۀ كهن از مصباح صغير و نکته­هایی در باب اهمیت آنها»، معارف، س 23، ش 2، پياپی 68، مرداد ـ آبان 1388 ش؛ صص 95ـ113. پیوست مقاله در: همان، س 23، ش 3، پیاپی 69، آذر ـ اسفند 1388 ش؛ ص 161ـ163.

12.   «مازندران و طبرستان»، گزارش میراث، ش پياپی 34، مرداد و شهریور 1388 ش؛ صص 10 ـ 11.

13.   «روش‌شناسی تحلیل متن ـ 1: تاریخ­گذاری»، گزارش میراث، ش پياپی 35، مهر و آبان 1388 ش؛ صص 39ـ42.

14.   «چند نکته دربارۀ نقش و نوع مهر: بر پایۀ اسنادی از علما، اعیان و مردم بارفروش»، گزارش میراث، ش پياپی 31- 32، فروردین و اردیبهشت 1388 ش؛ صص 20 ـ 23.

15.   «مقايسۀ روش­شناختی دو كتابشناسی كهن در جهان اسلام (فهرست نجاشی و فهرست ابن­خير)»، آينۀ ميراث، دورۀ جدید، س 6، ش 3، پياپی 42، پاییز 1387 ش؛ صص 140 ـ 160 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 231ـ253).

16.   «مسائل محمد بن مسلم در كافی كلينی»، مجموعۀ مقالات فارسی كنگرۀ بین­المللی ثقةالاسلام كلينی، قم، دارالحدیث، 1387 ش؛ ج3، صص 47ـ76 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 315-341؛ ترجمه به زبان عربی: «مسائل محمد بن مسلم: کتابٌ من تصنیفه أو مما جمعه الآخرون من مرویّاته؟ مرویّاته فی الکافی أنموذجاً»، السید محمد العمادی الحائری، تراثنا، العدد 125ـ126، س 32، ش 1 و 2، محرم ـ جمادی الآخرة 1437 ق؛ صص 66ـ107).

17.   «شيعۀ ايرانی پيش از ايران شيعی»، معارف، س 22، ش 3، پياپی 66، آذر ـ اسفند 1385 ش؛ صص 27ـ 36. نیز: نشر دانش، س 23، ش 2، پياپی 117، آذر - دی 1388 ش؛ صص 3 ـ 7.

18.   «درنگی در منابع مكتوب الايضاح»، علوم حديث، س 11، ش 1، پياپی 39، بهار 1385 ش؛ صص 136 ـ 147 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 431-446).

19.   «نگره­های كتابشناختی در فهرست­های نجاشی و طوسی»، علوم حديث، س 10، ش 1ـ 2، پياپی 35 ـ 36، بهار ـ تابستان 1384 ش؛ صص 180 ـ 198 (تجدید‌چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 207-230).

20.   «نقد حديث: كتابشناسی و متن­پژوهی»، علوم حديث، س 10، ش 1ـ 2، پياپی 35 ـ 36، بهار ـ تابستان 1384 ش؛ صص 52 ـ 69 (تجدید چاپ با افزوده­ها در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 33-59، 65-66).

21.   «عزالدين عبدالعزيز كاشی: شناسايی، كتابشناسی، نسخه­جويی»، نسخه­پژوهی، به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلی، دفتر دوم، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی،  چاپ اول، 1384 ش؛ صص 381 ـ 395.

22.   «بيان الاديان و نكته­هايی ديگر»، آينۀ ميراث، دوره جدید، س 3، ش 2، پياپی 29، تابستان 1384 ش؛ صص 235 ـ 241.

23.   «ترجمۀ ناصر خسرو از آيات قرآن كريم»، ترجمان وحی، س 8، ش 1، پياپی 15، بهار و تابستان 1383 ش؛ صص 62 ـ 74.

24.   «در باب آثار ناصر خسرو»، نامه انجمن، س 4، ش 2، پياپی 14 ، تابستان 1383 ش؛ صص 13 ـ 22.

25.   «فرقۀ ناصريه»، معارف، س 20، ش 1، پياپی 58، فروردین ـ تیر 1382 ش؛ صص 58 ـ 73. نیز: نامۀ پارسی، س 8، ش 2، پياپی 29، تابستان 1382 ش؛ صص 191 ـ 206.

1. 2. مقاله‌های دانشنامه‌ای)

1. 2. 1. منتشرشده)

1.       «صد ميدان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 4، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1391 ش؛ صص 409 ـ 410.

2.       «جامع المقاصد فی شرح القواعد»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 3، زیر نظر: سید علی آل­داود - احمد سمیعی، تهران، سروش، چاپ اول، 1390ش؛ ص 57.

3.       «حسين بن علی، امام»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 13، زیر نظر: غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 395- 403.

4.       «سفرنامه»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 687 ـ 691.

5.       «زادالمسافر»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 479 ـ 482.

6.       «روضۀ تسليم»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 443 ـ 445.

7.       «روشنايی­نامه (منظوم)»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 431 ـ 432.

8.       «روشنايی­نامه (منثور)»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 430 ـ 431.

9.       «روزی با جماعت صوفيان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 429 ـ 430.

10.   «روزبهان بقلی شيرازی»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 420 ـ 423.

11.   «خوان الاخوان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1388 ش؛ صص 98 ـ 100.

12.   «تفسير گازر»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 2، زیر نظر: سید علی آل­داود - احمد سمیعی - رضا سیدحسینی، تهران، سروش، چاپ اول، 1387ش؛ ص 354.

13.   «ترجمۀ قرآن موزۀ پارس»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 2، زیر نظر: سید علی آل­داود - احمد سمیعی - رضا سیدحسینی، تهران، سروش، چاپ اول، 1387ش؛ ص  422.

14.   «جرجانی، مير سيد شريف»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1386 ش؛ صص 506 ـ 508.

15.   «تبصرة العوام»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 1386 ش؛ صص 242 ـ 244.

1. 2. 2. آمادۀ نشر)

16.   «دیوان قائمیات»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

17.   «ذخيرة الآخرة»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

18.   «روضۀ تسليم»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

19.   «زادالمسافر (ناصرخسرو)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

20.   «زادالمسافر (ملاصدرا)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

21.   «زادالمسافر و قوت الحاضر»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

22.   «زادالمسافرين (امير حسينی هروی)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

23.   «زادالمسافرين (ابن­ابی­جمهور احسايی)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

24.   «الزینة»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

25.   «الستين الجامع للطائف البساتين»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

26.   «السيرة الفلسفية»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 4

27.   «آسمان (در قرآن و حدیث)»، دانشنامۀ جهان اسلام

28.   «آیه (2)»، دانشنامۀ جهان اسلام

29.   «ابن‌قبۀ رازی، محمد بن عبدالرحمن»، دانشنامۀ جهان اسلام

30.   «اثناعشریه»، دانشنامۀ جهان اسلام

31.   «أعلام النبوة»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ نیز: اسماعیلیه: برگزیدۀ مقالات دانشنامۀ جهان اسلام دربارۀ اسماعیلیه.

32.   «سالم بن مکرم، ابوخدیجه»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22

33.   «سامری»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22

34.   «سبأ، قوم»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22

35.   «سبزواری، علی بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22

36.   «سرّ»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22

37.   «سعادت و شقاوت»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23

38.   «سلمان فارسی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23

39.   «سليم بن قيس هلالی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23 (نیز: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 493-499).

40.   «سمرقندی، ابونصر احمد بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23

41.   «سُواع»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 24

42.   «سهل بن زیاد آدمی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 24

43.   «الشافی فی الإمامة»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 25

44.   «شریعت»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 25

45.   «شلمغانی، علی بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام

46.   «صحبت»، دانشنامۀ جهان اسلام

47.   «صحیفۀ سجادیه»، دانشنامۀ جهان اسلام

48.   «صفار قمی، محمد بن حسن»، دانشنامۀ جهان اسلام

49.   «صفوانی، ابوعبداللّه محمد بن احمد»، دانشنامۀ جهان اسلام (نیز: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 499-504).

50.   «طبری، عمادالدین محمد بن علی»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ تاریخ انتشار اینترنتی (www.encyclopaediaislamica.com): 23/9/1390 ش.

51.   «طوسی، محمد بن حسن»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ تاریخ انتشار اینترنتی (www.encyclopaediaislamica.com): 10/10/1391 ش.

52.   «فرق الشيعة»، دانشنامۀ جهان اسلام

53.   «فنا و بقا»، دانشنامۀ جهان اسلام

54.   «كربلا، واقعه»، دانشنامۀ جهان اسلام

55.   «ناصرخسرو قبادیانی»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ نیز: اسماعیلیه:برگزیدۀ مقالات دانشنامۀ جهان اسلام دربارۀ اسماعیلیه.

56.   «نقض (النقض)»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ تاریخ انتشار اینترنتی (www.encyclopaediaislamica.com): 5/7/1391 ش.

57.   «نوبختی، حسن بن موسی»، دانشنامۀ جهان اسلام؛ تاریخ انتشار اینترنتی (www.encyclopaediaislamica.com): 2/6/1392 ش.

58.   «صحيفۀ سجاديه»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 5

59.   «مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی، ج 6

1. 3. ترجمه)

1.       «پاره‌هایی از فوائد»، جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین شهید ثانی، تلخیص و ترجمۀ سید محمد عمادی حائری، در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 141-152. (ترجمه از: منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح والحسان، جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین شهید ثانی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1362 ش؛ ج 1، صص 14-43).

2.       «منابع نعمانی در غیبت»، سید محمدجواد شبیری، ترجمه و تنظیم سید محمد عمادی حائری، در: پیشین، صص 379-430. (ترجمه از: «الکاتب النعماني و کتابه الغیبة»، السید محمدجواد الشبیری، علوم الحدیث، س 2، ش 1، مسلسل 3، محرم - جمادی الآخره 1419 ق؛ صص 187-238).

3.       «تهذیب الأحکام و نقل از منابع واسطه»، سید محمدجواد شبیری، تلخیص و ترجمۀ سید محمد عمادی حائری، در: پیشین، صص 455-491. (ترجمه از: «مصادر الشیخ الطوسي فی کتابه التهذیب الأحکام»، السید محمدجواد الشبیری، علوم الحدیث، س 4، ش 2، مسلسل 6، رجب - ذوالحجه 1420 ق؛ صص 168-223).

1. 4. تصحیح و تحقیق)

1.       «خلاصة الأشعار في الرباعيات»، ابوالمجد محمد بن مسعود تبريزی (زنده در 736 ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری،  گنجينۀ بهارستان، ج 9 (ادبيات فارسی ـ 2)، به كوشش بهروز ايمانی، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1384 ش؛ صص 27 ـ 169.

2.       «الرسالة القلمية»، جلال­الدين دوانی (م 908 ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، نسخه­پژوهی، به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلی، دفتر اول، قم، خانۀ پژوهش قم، 1383 ش؛ صص 265ـ 276.

3.       «الخطبة المونقة»، به روايت علی بن محمد تميمی سبزواری (زنده در 533 ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر دهم، قم، دارالحديث، 1382 ش؛ صص 19 ـ 34.

4.       «شرح حديث حقيقت»، ابن­همام شيرازی (زنده در 904 ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر پنجم، قم، دارالحديث، 1379 ش؛ صص 207 ـ 246.

1. 5. یادداشت، نقد، معرفی)

1.       «جلد نخست تفسیر ابوالفضل دیلمی به کتابت احمد بن سلار کینارودی»، در: www.ical.ir، 23 دی 1392 ش (تکمله‌ای بر: «مقدمه»، تفسیر کتاب ­اللّه، ابوالفضل [عباس] بن شهردویر دیلمی، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخه‌های خطی شمارۀ 12278 (المجلّدة الاولی) و 17982 (المجلّدة الاخری) كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، 1388 ش؛ ج 1، ص 32).

2.       «فخر رازی، زین‌الدین کشی و فاضل من فضلاء خراسان: یادداشتی بر یک پی‌نوشت»، گزارش میراث، ش پیاپی 50ـ51، فروردین ـ تیر، 1391 ش؛ صص 44ـ45. (نقد یک پی‌نوشت در: از نسخه‌های استانبول: دستنویس‌هایی در فلسفه، کلام، عرفان، سيد محمد عمادی حائری، تهران، 1391 ش؛ ص 43، پی‌نوشت 4).

3.       «پاسخی به "حلّ مشکلات الإشارات، دست‌نوشتۀ طوسی؟"»، گزارش میراث، ش پیاپی 46، مرداد و شهریور، 1390 ش؛ صص 83ـ90. (پاسخ به «حلّ مشکلات الإشارات، دست‌نوشتۀ طوسی؟»، یوئپ لمیر، ترجمۀ منوچهر پزشک، گزارش میراث، ش پیاپی 45، خرداد و تیر 1390 ش، صص 50ـ56).

4.       «دربارۀ سطربندی نسخه‌های تفسير كتاب‌اللّه و اشاره‌ای به نقش متن و تعلیقات در صفحه‌آرایی نسخ خطی»، نامۀ بهارستان، دفتر 17، 1389 ش؛ صص 253ـ254. (نقد «سطربندی گشاد و كوتاه در نسخه»، ایرج افشار، نامۀ بهارستان، 1389 ش، دفتر 16، صص 37ـ42).

5.       «باغ سبز»، گزارش ميراث، ش پياپی 25ـ26، مهر ـ آبان 1387 ش؛ صص  27ـ29. (معرفی باغ سبز، گفتارهايی دربارۀ شمس و مولانا، محمدعلی موحد، تهران، 1387 ش).

6.       «فهرستی تازه از ميراث مكتوب شيعه»، آينۀ پژوهش، س 16، ش 2، پياپی 92، خرداد و تیر  1384 ش؛ صص 37ـ40. (نقد و معرفی ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجری، سيد حسين مدرسی طباطبايی، ترجمۀ سید علی قرائی ـ رسول جعفریان، قم، 1383 ش).

7.       «كتاب الدعاء، سيد اسماعيل عمادی حائری مازندرانی (م 1350 ق)»، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر يازدهم، قم، دارالحديث، 1382 ش؛ صص 527ـ537.

8.       «آداب عباسی، صدرالدين تبريزی (م 1050 ق)»، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و عليی صدرايی خويی، دفتر هفتم، قم، دارالحديث، 1380 ش؛ صص517-528.

 

2. نوشته‌های غیردانشگاهی)

1.       «از [نص] شريعت تا [قصد] شريعت»، خردنامۀ همشهری، ش پياپی 25، فروردین و اردیبهشت 1387 ش؛ صص 19 ـ 21.

 

3. گفت‌وگو)

1.       « ضرورت و دشواری‌های پژوهش‌های میان‌رشته‌ای»، گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (www.ical.ir)، 22 خرداد 1391 ش.

2.       «نبود دانش و آگاهی از مبانی علمی، بزرگ‌ترین کاستی در حوزۀ تصحیح متن»، گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (www.ical.ir)، 17 آبان 1390 ش.

 

1391ـ تا کنون: عضو هیئت علمی بنياد دائرةالمعارف اسلامی ـ تهران

1388ـ 1389: مدیر بخش پژوهش مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ تهران

1386ـ 1390: عضو گروه متن‌شناسی مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ تهران

 

1. تألیف)

1.       از نسخه‌های استانبول: دستنویس‌هایی در فلسفه، کلام، عرفان، سيد محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1391 ش.

2.       سادات هزارجریب: سلسله­ ای شیعی در شرق مازندران، سید محمد عمادی حائری، [چاپ اول]، آینۀ میراث، ضمیمۀ ش 18، 1388 ش؛ چاپ دوم (با افزوده‌ها)، قم، کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران ـ مورخ، 1394 ش.

3.       بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، تألیف و تدوین سيد محمد عمادی حائری، چاپ اول، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ دارالحدیث (قم)، 1388 ش؛ چاپ دوم، قم، دارالحدیث، 1394 ش.

4.       قرآن فارسی كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل، سيد محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، چاپ اول، 1386 ش؛ چاپ دوم، 1390 ش.

2. تصحیح و تحقیق)

1.       زادالمسافر، ناصرخسرو قباديانی بلخی (م 481 ق)، شرح لغات و اصطلاحات سيد اسماعيل عمادی حائری، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، [ویراست اول]، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1384 ش؛ ویراست دوم، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1393 ش.

2.       ذخيرة الآخرة، علی بن محمد تميمی سبزواری (زنده در 533 ق)، همراه با كهن‌ترين ترجمه از ادعيۀ شيعه، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللی گفت‌و‌گوی تمدنها، 1383 ش.

3.       هدية الخير (شرح عرفانی احادیث نبوی)، بهاء‌الدولۀ نوربخش (م. ح 915 ق)، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللی گفت‌و‌گوی تمدنها، 1383 ش.

3. مقدمه‌نویسی‌‌‌)

1.       ترجمۀ کتاب الملل و النحل (محمّد بن عبدالکریم شهرستانی)، از مترجمی ناشناخته (احتمالاً از سدۀ ششم هجری)، نسخه‌برگردان دستنویس شمارۀ 2371 کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1395 ش.

2.       نهایة الأقدام فی علم الکلام، تاج‌الدین محمّد بن عبدالکریم شهرستانی (469ـ548 ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ  10607 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 538 ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ دانشگاه ادیان و مذاهب (قم)، 1391 ش.

3.       شرح کتاب الإشارات و التنبیهات (مشهور به شرح اشارات)، فخر‌الدین محمّد بن عمر رازی (543ـ606 ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ  10609 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 614 ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391 ش.

4.       غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، عزالدین ابوالمکارم حمزه بن علی بن زهره حسینی حلبی (511ـ585 ق)، با مقابلۀ خواجه نصیرالدین طوسی در 624 ق و اجازۀ سالم بن بدران مازنی مصری به وی در 619 ق، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ 10564 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 614 ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390 ش. (ترجمۀ مقدمه به زبان عربی با افزوده‌ها و تغییرات: «حلب بین مدرستی المرتضی والطوسی: دراسة حول غنیة النزوع لإبن زهرة الحلبی اُنموذجاً»، السید محمد العمادی الحائری، تراثنا، العدد 121ـ122، س 32، ش 1 و 2، محرم ـ جمادی الآخرة 1436 ق؛ صص 10ـ55).

5.       معانی کتاب اللّه تعالی و تفسیره المنیر (المجلّد الثامن من ـ)، ابونصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد حدادی (م پیش از 484 ق)، کتابت و تذهیب عثمان بن حسین وراق غزنوی (در سال 484 ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل دستنویس شمارۀ 209 بخش خزینه امانت کتابخانۀ کاخ‌موزۀ توپقاپی (استانبول)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ کاخ‌موزۀ توپقاپی (استانبول)، 1390 ش.

6.       حلّ مشکلات کتاب الإشارات و التنبیهات (مشهور به شرح اشارات)، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی (م 672 ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل نسخۀ دستنوشت مؤلف (نسخۀ خطی شمارۀ 1153 کتابخانۀ ملی ایران)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1389 ش.

7.       کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی و البیّنات، کتاب السیر از الإبانة، ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی (م 455 ق)، همراه با زوائد الإبانة، تألیف و تهذیب شمس‌الدین محمد بن صالح گیلانی (زنده در حدود 700 ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی نسخۀ شمارۀ 235 مجموعۀ امام جمعۀ خويی محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389 ش.

8.       تفسیر کتاب ­اللّه، ابوالفضل [عباس] بن شهردویر دیلمی (از علمای زیدی شمال ایران در [قرن هفتم])، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخه‌های خطی شمارۀ 12278 (المجلّدة الاولی) و 17982 (المجلّدة الاخری) كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ کتابخانۀ تخصصی تفسیر و علوم قرآنی (قم)، 1388 ش؛ 2 ج.

 


مقالات در دانشنامه جهان اسلام