سیدعلی آقایی
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه امامان شیعه

گروه

قرآن و حدیث

پست الکترونیکی

a.aghaei@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حلیم (الحلیم)
حمید (الحمید)
حور/ حوری
حوی سعید
حویزی خاندان
خلاد سندی
خیران خادم
حارث بن محمدبن أبی أسامة
حارث بن مسکین
حدیث (۱)