سیدعلی آقایی
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه امامان شیعه

گروه

قرآن و حدیث

پست الکترونیکی

a.aghaei@rch.ac.ir