سیدرضا هاشمی
سال تولد

1343

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مدیر گروه فقه و حقوق

مسئول شاخه ساختار و تاریخ فقه _اعلام(متقدم) _آثار

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

r.hashemi@rch.ac.ir