سیداحمد هاشمی
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه مفاهیم

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

a.hashemi@rch.ac.ir