سعید کریمی
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه آداب و مستحسنات عرفانی و عرفان در شبه قاره هند

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

s.karimi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
ختلانی خواجه اسحاق
دابة الارض
حاج بله امین الدین ابوالقاسم
حجت علیشاه
دیلمی شمس الدین ابوثابت محمدبن عبدالملک