ستار عودی
سال تولد

1333

سمت ها

عضو هیأت علمی

دانشیار

مسئول شاخه تاریخ سرزمینهای اسلامی عرب زبان و شمال افریقا

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

s.oudi@rch.ac.ir