سپیده  نصرتی
سال تولد

1360

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه جهان عرب و افریقا

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

s.nosrati@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دردیر احمدبن محمد عدوی
دردیریه
رحمانیه
روزنتال، اروین