زهرا رضایی نسب
سال تولد

1359

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

شاخه خاورمیانه عربی

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

z.rezaeenasab@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خمس
درب زبیده
ذمار (یا ذمار)
دلیله محتاله ← هزار و یکشب
دمام
راس تنوره