زهرا نهاوندی
سال تولد

1344

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ادبیات عرب از عصرجاهلی تا پایان قرن چهارم

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

z.nahavandi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بکیْربن اعْین ابوجهم بکیربن اعین بن سنْسن الشیبانی
بکیْربن اعْین ابوجهم بکیربن اعین بن سنْسن الشیبانی الکوفی
جوهری ابونصر اسماعیل بن حماد
حوفی علی بن ابراهیم
حویزی عبدالحسین بن عمران
خزرجی عبداللهبن محمدبن عثمان انصاری
حاتمی محمدبن حسن
حادره
حارث بن خالد مخزومی
حامض ابوموسی سلیمان بن محمد