رقیه میرابوالقاسمی
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

ناظر محتوایی مقالات ترجمه شده به عربی

مسئول شاخه تاریخ اسلام (عباسیان)

گروه

تاریخ اسلام

پست الکترونیکی

r.mirabolqasemi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجویدی محمد
تجویدی هادی
حمدانیان
حمزه اصفهانی
خالد بن یزید شیبانی
خلافت (۱)
حج (مباحث تاریخی)
حجاری عبدالله بن ابراهیم
حجون (حجون)
جلوس