رقیه میرابوالقاسمی
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

ناظر محتوایی مقالات ترجمه شده به عربی

مسئول شاخه تاریخ اسلام (عباسیان)

گروه

تاریخ اسلام

پست الکترونیکی

r.mirabolqasemi@rch.ac.ir