رقیه میرابوالقاسمی
رقیه میرابوالقاسمی
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

ناظر محتوایی مقالات ترجمه شده به عربی

مسئول شاخه تاریخ اسلام (عباسیان)

گروه

تاریخ اسلام

پست الکترونیکی

r.mirabolqasemi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجویدی محمد
تجویدی هادی
حمدانیان
حمزه اصفهانی
خالد بن یزید شیبانی
خلافت (۱)
حج (مباحث تاریخی)
حجاری عبدالله بن ابراهیم
حجون (حجون)
جلوس