رضا مرادزاده
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه چین

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

r.moradzadeh@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام