حجت فخری
سال تولد

1339

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه عصر ایستایی

گروه

آسیای صغیر و بالکان

پست الکترونیکی

h.fakhri@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تاتار (یا تتار/ تتر)
حلیه نویسی
خزانه (۲) در عثمانی.
خلوتیه
جمال خلوتی
جراحیه
تکه اوغوللری
ترجمه
دمرداشیه (تمیورطاشیه دمیرداشیه مرداشیه)
بوقا(۱) (بوغا/ بوکا/ بکا/ بقا/ بوقه )