پویان رضوانی
سال تولد

1365

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

p.rezvani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام