پروین قدسی زاد
سال تولد

1341

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

معاون گروه اسلام معاصر

مسئول شاخه ایران (غیر اعلام)

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

p.qodsizad@rch.ac.ir