پروانه عروج نیا
سال تولد

1341

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه عرفان

مسئول شاخه عرفان در ایران

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

p.ouroojnia@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بدلیسی شیخ عمار (یا بدلیسی )
برهان الدین ساغرچی (صاغرجی )
بکتاشیه
بکتاش ولی
بکری مصطفی بن کمال الدین بن علی صدیقی حنفی
بکتاشیه
تائیة ابن فارض
تبتل
تجانیه
جلال مجرد سلهتی