بهرام پروین
سال تولد

1347

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه ادبیات فارسی معاصر درایران از کودتای1332به امروز

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

b.parvin@rch.ac.ir