بهرام پروین
سال تولد

1347

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه ادبیات فارسی معاصر درایران از کودتای1332به امروز

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

b.parvin@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جواهری محمدمهدی
جودی الموروری
حماد راویه
حیدری بلند
خال یوسف
خدیوجم حسین
خفاجی محمدعبدالمنعم
خلیل بن احمد
خواجوی کرمانی
داریال ← باب اللان