باقر قربانی زرین
سال تولد

1341

سمت ها

عضو هیأت علمی

استاد

مسئول شاخه ادبیات عرب ، اصطلاحات و کتب و مفاهیم و فنون

گروه

ادبیات و زبان ها

پست الکترونیکی

b.qurbani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
راوی
رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن
رمل،بحر