بابک عباسی
سال تولد

1348

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه اصطلاحات عرفانی

گروه

عرفان

پست الکترونیکی

b.abbasi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجسم اعمال
تحقیق
حیرت
خرقه
حال/ احوال
جذبه
توکل
تعریف
تقوا
ذکر