امین مهربانی
سال تولد

1364

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه آئینها و باورها

گروه

تاریخ اجتماعی

پست الکترونیکی

a.mehrabani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رقص
زار