افسانه منفرد
سال تولد

1333

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مشاور گروه هنر و معماری

_

گروه

هنرومعماری

پست الکترونیکی

a.monfared@rch.ac.ir