اشرف السادات باقری
سال تولد

1344

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.bagheri@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
داکار
راور
رباط پشت بادام
رونده