اسماعیل باغستانی
سال تولد

1343

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه اصطلاحات و کتابهای حدیثی و رجال

گروه

قرآن و حدیث

پست الکترونیکی

a.baghestani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جواد امام
جواهرالمضیه
حوزه علمیه قم
حوزه علمیه مشهد
خلف الله محمد احمد
خوابگزاری
حاکم (۲)
حاکم نیشابوری ابوعبدالله محمدبن عبدالله ضبی طهمانی
حدیث (۳)
حدیث (۴)