ابرهیم موسی پور
سال تولد

1355

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه تاریخ اجتماعی

مسئول شاخه زندگی روزانه

گروه

تاریخ اجتماعی

پست الکترونیکی

e.mosapour@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام