آرزو نجفیان
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر واحد آموزش

مسئول شاخه گویشها و لهجه ها

گروه

ادبیات و زبان ها

واحد آموزش

پست الکترونیکی

a.najafian@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جنت
چ
خ (خاء)
خانه
خدا
خراسان (۳)
خراسان (۴)
خط (۱)
خط (۲)
خط (۶)