آرزو نجفیان
سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر واحد آموزش

مسئول شاخه گویشها و لهجه ها

گروه

ادبیات و زبان ها

واحد آموزش

پست الکترونیکی

a.najafian@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام