جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

گز (3)

شهری در اصفهان

گزرِ دشتی --> شقاقل

گزنه

از گیاهان علفی با مصارف دارویی

گزی، عبدالکریم

از علمای اصفهان، مؤلف "تذکرة القبور" (قرن13و14)

گشتاسب نامه

اثری منظوم از ابومنصور دقیقی، شاعر عصر سامانی، مشتمل بر هزار بیت که در شاهنامه فردوسی آورده شده است (قرن 4).

گشنیز

سبزی خوراکی از تیره چتریان با مصارف دارویی

گفتگوی ادیان

نظریه ای برای دستیابی به وجوه مشترک در میان ادیان الهی

گفتگوی تمدنها

نظری ارائه شده توسط محمد خاتمی در مقابل تئوری برخورد تمدنها

گکهر

از قبایل مسلمان در پاکستان و هند

گگبوزه

شهری قدیمی در آناطولی

گل آرا --> آران و بیدگل

گل بابا

اصطلاح و لقب درویش و پیر طریقت بکتاشی

گل خاتون

ملکه سلطان حیدر، سلطان کشمیر و بانی مدارسی برای آموزش زنان (قرن9)

گل سرخ --> گُل

گل سرشور

گِلی که در قدیم برای شستشوی سر و بدن استفاده می شد.