جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

گرسیف

موضعی تاریخی در مراکش

گرشاسب

از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، پهلوان ایرانی و نیای رستم

گرشاسب نامه

منظومه ای حماسی سروده اسدی طوسی (قرن5)

گرشک

شهری در ساحل رود هیرمند در جنوب افغانستان

گرگ

جانوری وحشی از تیره سگ ها

گرگان

رود، شهرستان و شهری در استان گلستان - گرگانی، گویش - گرگان، مسجد جامع، از مساجد دوره سلجوقی

گرگان، خلیج --> خلیج گرگان

گرگانج

شهری قدیمی در ماوراءالنهر

گرگانی، فخرالدین اسعد --> فخرالدین اسعد گرگانی

گرگن جنوبی --> مبارکه

گرگین خان گرجی

حاکم قندهار در عهد شاه سلطان حسین صفوی که موجبات عصیان افغانها و انقراض صفویه را فراهم کرد (قرن12)

گرمابه --> حمّام

گرمرودی، عبدالفتّاح

دبیر و مؤلف دوره قاجار (قرن12و13)

گرمسار

شهرستانی در استان سمنان

گرمسیر --> قشلاق