جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گرسیف

موضعی تاریخی در مراکش

گرشاسب

از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، پهلوان ایرانی و نیای رستم

گرشاسب نامه

منظومه ای حماسی سروده اسدی طوسی (قرن5)

گرشک

شهری در ساحل رود هیرمند در جنوب افغانستان

گرگ

جانوری وحشی از تیره سگ ها

گرگان

رود، شهرستان و شهری در استان گلستان - گرگانی، گویش - گرگان، مسجد جامع، از مساجد دوره سلجوقی

گرگان، خلیج --> خلیج گرگان

گرگانج

شهری قدیمی در ماوراءالنهر

گرگانی، فخرالدین اسعد --> فخرالدین اسعد گرگانی

گرگن جنوبی --> مبارکه

گرگین خان گرجی

حاکم قندهار در عهد شاه سلطان حسین صفوی که موجبات عصیان افغانها و انقراض صفویه را فراهم کرد (قرن12)

گرمابه --> حمّام

گرمرودی، عبدالفتّاح

دبیر و مؤلف دوره قاجار (قرن12و13)

گرمسار

شهرستانی در استان سمنان

گرمسیر --> قشلاق