جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گاوشیر

صمغ و گیاهی از تیره چتریان با برگهای معطر با استفاده های دارویی

گاولگره

استحکامات و برج و باروهای نظامی در بِرار هند

گاومیش

حیوانی پستاندار و علفخوار از خانواده گاویان

گاوور

"گاوور داغلاری"، سلسله کوههایی در ترکیه

گاه شماری --> تقویم

گاهنامه --> تقویم

گایگر، برنهارد

خاورشناس لهستانی و محقق زبانها و مطالعات هند و ایرانی (قرن13و14)

گایگر، لودویگ ویلهلم

زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای هند و ایرانی و صاحب "طرح زبانشناسی ایران" (قرن13و14)

گائو

شهری در کشور مالی در افریقا

گبر

اصطلاحی که در ادب فارسی به زرتشتیان اطلاق می شود.

گبزه --> گگبوزه

گبه --> فرش

گتوند

شهرستان و شهری در استان خوزستان

گجرات (1)

ایالتی در غرب هند - معماری

گجرات (2)

شهری در پاکستان