جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

گاوخونی

مردابی در جنوب شرقی اصفهان

گاوزبان

گیاهی دارویی از تیره گاوزبانیان

گاوشیر

صمغ و گیاهی از تیره چتریان با برگهای معطر با استفاده های دارویی

گاولگره

استحکامات و برج و باروهای نظامی در بِرار هند

گاومیش

حیوانی پستاندار و علفخوار از خانواده گاویان

گاوور

"گاوور داغلاری"، سلسله کوههایی در ترکیه

گایگر، برنهارد

خاورشناس لهستانی و محقق زبانها و مطالعات هند و ایرانی (قرن13و14)

گایگر، لودویگ ویلهلم

زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای هند و ایرانی و صاحب "طرح زبانشناسی ایران" (قرن13و14)

گائو

شهری در کشور مالی در افریقا

گبر

اصطلاحی که در ادب فارسی به زرتشتیان اطلاق می شود.

گبزه --> گگبوزه

گبه --> فرش

گتوند

شهرستان و شهری در استان خوزستان

گجرات (1)

ایالتی در غرب هند - معماری

گجرات (2)

شهری در پاکستان