جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

گاگوز

طایفه ای مسیحی و ترک زبان در ملداوی

گالاتا/گالاتیا --> غَلَطه؛بیگ اوغلو

گالاتاسرای --> غلطه سرای

گالان، آنتوان

خاور شناس فرانسوی، اولین مترجم "الف لیلة و لیلة" به فرانسه که نقش مهمی در پیوند ادب اروپایی با افسانه‌های شرقی و هند و ایرانی داشت (قرن11)

گالش

از طوایف مازندران

گالیف، میر سعید سلطان

از معتقدان به کمونیسم ملی و همخوانی آن با اسلام که به دستور استالین اعدام شد (قرن13و14)

گاماسب، رود

یا گاماسیاب، رودی در غرب ایران

گامبرون --> بندرعباس

گامبیا

کشور آفریقایی مشترک المنافع - معماری

گاو

حیوان اهلی پستاندار نشخوار کننده

گاوان، محمود --> محمود گاوان، خواجه عمادالدین

گاوباره

حکومتی در طبرستان (قرن1و2)

گاوبندی

"پارسیان" کنونی، شهری در استان هرمزگان

گاوخونی

مردابی در جنوب شرقی اصفهان

گاوزبان

گیاهی دارویی از تیره گاوزبانیان