جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

کینخواریه / کینه خواریه --> باوندیان

کیهان شناسی

مباحث مربوط به کیهان شناسی در میان مسلمین - بررسیهای قرآنی و حدیثی و کلامی

کیهان، مؤسسه

از مؤسسات مهم مطبوعاتی ایران

کیوان سمیعی، غلامرضا

ادیب ایرانی (قرن14)

کیوان قزوینی، عباسعلی

صوفی و از مشایخ سلسله گنابادیه که بعدها از مخالفان شد (قرن13و14)

کیورتن، ویلیام

خاورشناس و مستشرق انگلیسی (قرن13)

کیوس --> ساقز

کیومرث

نخستین انسان در اساطیر ایرانی که در برخی از منابع اسلامی با آدم یکسان دانسته شده است.

کیومرثیه

از فرق زرتشتی