جستجوی

مدخل

تعداد799مدخل یافت شد

کاسمی، نصرت الله

شاعر، نویسنده، سیاستمدار و پزشک ایرانی (قرن14)

کاسنی

گیاهی با خواص دارویی

کاسه گران، مدرسه

بنایی متعلق به دوره صفوی در اصفهان (قرن11)

کاشان

شهری تاریخی در استان اصفهان - معماری

کاشانی، ابوالعباس احمد --> ابن بابا کاشانی، ابوالعباس احمد

کاشانی، ابوالقاسم

مجتهد ایرانی، دارای نقش مهم در حوادث بعد از جنگ دوم جهانی در ایران (قرن14)

کاشانی، عبدالرزاق

عارف مشهور ایرانی و مؤلف آثاری در عرفان (قرن8)

کاشانی، عبدالعزیز --> عبدالعزیز کاشانی

کاشانی، عبدالله بن علی --> ابوالقاسم کاشانی

کاشانی، عزالدین محمود

صوفی ایرانی و مؤلف چندین اثر عرفانی(قرن8)

کاشانی، علی --> یثربی کاشانی، علی

کاشانی، عمادالدین یحیی

ریاضیدان ایرانی (قرن8)

کاشانی، غیاث الدین جمشید

ریاضیدان و اخترشناس ایرانی (قرن9)

کاشانی، فتح الله

محدث و مفسر شیعی(قرن10)

کاشانی، مصطفی

از علما و ادبای برجسته مجاهد ایران (قرن13و14)